Abonnee worden

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het formulier is succesvol verstuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

 1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
  1. regelingen op grond van een  pensioenvovereenkomt, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
  2. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
  3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
  4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
  5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
  6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
  7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
  8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
  9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
  10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
  11. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;
  13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;
  14. [Wetsvoorstel 6 maart 2015.een regeling inzake het door de onderneming gevoerde beleid met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning.]
  een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.
 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
 3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voorzover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
 4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.
 5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.
 6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.
 7.  Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet..
 8. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot onderbrenging van de pensioenovereenkomsten van alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen bij een pensioeninstelling uit een andere lidstaat als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel c, van de Pensioenwet. Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

WOR artikelen

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde Q&A

 • We krijgen als OR advies- en instemmingsaanvragen van een tussenholding. Stel dat het tot een conflict komt en de zaak komt voor de rechter, hebben wij juridisch dan bevoegdheden in de tussenholding?

  Antwoord en Advies:

  De bestuurder heeft onlangs een 'tussenholding' opgericht tussen de Holding en een w

 • Heeft de OR advies- of instemmingsrecht bij het invoeren van een opleidingsbeleid?

  Antwoord en Advies:

  Toelichting op de vraag:
  Binnenkort moeten alle medewerkers traininge

 • Mag je de taken van de Preventiemedewerker neerleggen bij meerdere medewerkers in de organisatie en of mag het hoofd Personeelszaken deze taken op zich nemen?

  Antwoord en Advies:

  ANTWOORD
  Elke wet kent een uitleg naar de letter en naar de geest. In de Arb

 • Heeft de OR Instemmingsrecht bij inschakelen van een tweede bedrijfsarts t.b.v. een second opinion?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Het recht van de werknemer om voor een second opinion naar

 • Valt de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming onder het instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  Onze organisatie is een joint venture van meerdere bedri

 • Is accreditatie en registratie (BIG) de verantwoordelijkheid van de werkgever of de werknemer?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  Om als arbeids-, bedrijfs- of fysiotherapeut geregistree

 • Is de OR bevoegd om bij een gedeeltelijke harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de hele regeling opnieuw instemming te verlenen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor de gedeelt

 • Is de vervanging van een IT-systeem advies of instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  Uitgebreide vraag:
  De laatste tijd zijn wij bezig met onderwerpen die

 • Is het harmoniseren na de fusie van een gedragscode internet- en email-gebruik instemmingsplichtig of advies plichtig?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Onze organisatie is vorig jaar gefuseerd. De bestuurder is bezig alle regeli

 • Ik overweeg mij kandidaat te stellen voor de nieuwe rol van vertrouwenspersoon in onze organisatie. Ik ben op dit moment ook lid van de ondernemingsraad. Kan deze combinatie van rollen goed samengaan?

  Antwoord en Advies:

  Het antwoord:
  Zoals wel vaker het geval is met algemeen geldende wetg

 • Mag een werkgever medewerkers ‘verplichten’ over te stappen naar een ander pensioenfonds?

  Antwoord en Advies:

  Situatie:
  In de afge

 • Moet de OR instemming verlenen aan de harmonisatie van de bedrijfskleding?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De OR heeft een instemmingsaanvraag Kledingregeling ontvang

 • Als OR hebben we instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster- en plansysteem. Moeten wij opnieuw instemming verlenen wanneer de bestuurder kiest voor een ander systeem?

  Antwoord en Advies:

  In maart 2016 hebben we als OR instemming gegeven voor de invoering van een nieuw rooster en plansys

 • Moet je als OR een eerder ingeroepen nietigheid over een leaseregeling intrekken wanneer de bestuurder zijn besluit alsnog terugdraait?

  Antwoord en Advies:

  De aanleiding:
  Wij hebben een paar maanden geleden een nietigheidsver

 • Organisatie wordt eigen risicodrager (ERD) voor de ziektekosten. Heeft OR advies- of instemmingsrecht?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  De organisatie kiest ervoor om eigen risicodrager (ERD) te

 • De vragen: Is het harmoniseren van functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?Is het toevoegen van kerncompetenties aan huidige functiebeschrijvingen instemmingsplichtig?

  Antwoord en Advies:

  De situatie:
  De bestuurder heeft een plan van aanpak harmonis

 • Wij ontvingen een adviesaanvraag voor een wijziging van het parkeerbeleid voor onze organisatie. In de brief verwijst de Raad van Bestuur naar artikel 25 van de WOR, maar ze kan voor dit onderwerp geen specifiek artikel aanwijzen. Onze OR denkt dat het een instemmingsverzoek moet zijn over arbeidsvoorwaarden. Klopt dat?

  Antwoord en Advies:

  Het Antwoord:
  Het is in ieder geval niet adviesplichtig conform artik

 • Vanaf welk aantal medewerkers is er sprake van een groep en moet de OR instemming verlenen?

  Antwoord en Advies:

  De vraag:
  Hoe bepaal je in een kleine organisatie wanneer je er als O

 • De wettelijke regeling omtrent vakantieverlof wordt 4,5 jaar na dato ingevoerd. Wat is daar nu nog de positie van de OR in?

  Antwoord en Advies:

  De achtergrond:
  Onderstaande mail ontving de hele organisatie. Wij al

 • Verder lezen?

  WORonline is handig voor al uw vragen over de toepassing van de WOR?

  Word abonnee
Om u beter van dienst te zijn, maakt woronline.nl gebruik van cookies » Meer informatie